Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

AGRO-WIKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie informuje, że zawarła umowę nr POIR.02.03.01-10-0006/18-00 na realizację projektu pn.
 
„Wdrożenie produkcji innowacyjnych narzędzi rolniczych w przedsiębiorstwie AGRO-WIKT Sp. z o.o. w efekcie realizacji usług doradczych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, osi priorytetowej 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”.
 
Celem projektu jest wprowadzenie do oferty firmy niewytwarzanych dotychczas produktów dla rolnictwa wyróżniających się unikalnymi parametrami technicznymi, będącymi innowacją produktową oraz wdrożenie innowacji procesowych obejmujących zmianę w metodach wytwarzania produktów, opierającą się na wdrożeniu procesu technologicznego opracowanego przez spółkę AGRO-WIKT Sp. z o.o.
 
Beneficjent: AGRO-WIKT Sp. z o.o.
Województwo: Łódzkie
Miasto: Opoczno
 
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2019 r.
Planowana data zakończenia projektu: 30.04.2020 r.
 
Wartość projektu: 1 913 880,00 PLN
 
Wydatki kwalifikowane: 1 481 000,00 PLN
 
Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 888 650,00 PLN