Działanie 2.3.1

AGRO-WIKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie informuje, że zawarła umowę nr RPLD.02.03.01-10-0036/17-00 na realizację projektu pn.

„Wdrożenie innowacyjnej na skalę światową technologii produkcji talerzy do agregatów uprawowych, powstałych w wyniku prac B+R” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Opis projektu: Realizacja projektu związana jest z wdrożeniem innowacyjnej technologii produkcji talerzy do agregatów uprawowych. W tym celu projekt zakłada zakup trzech linii technologicznych oraz stanowiska komputerowego do nadzoru procesu produkcji talerzy do agregatów.

Projekt dotyczy wdrożenia na rynek nowych produktów, jakimi są innowacyjne narzędzia rolnicze charakteryzujące się podwyższonymi parametrami i korzystną ceną, wytworzone w wyniku prac B+R prowadzonych przez spółkę AGRO-WIKT Sp. z o.o. Będą to talerze do agregatów uprawowych.

Beneficjent: AGRO-WIKT Sp. z o.o.
Województwo: Łódzkie
Miasto: Opoczno

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2018 r.
Planowana data zakończenia projektu: 30.10.2020 r.

Wartość projektu: 7 872 000,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 6 400 000,00 PLN
Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 3 199 360,00 PLN