Działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand

AGRO-WIKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie informuje, że zawarła umowę nr POIR.03.03.03-10-0004/19-00 na realizację projektu pn. „Międzynarodowa promocja polskich, innowacyjnych narzędzi rolniczych AGRO-WIKT” w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, osi priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.
Opis projektu: Realizacja projektu związana jest z promocją narzędzi rolniczych. W tym celu projekt zakłada przeprowadzenie zadań związanych z:

  • pozyskaniem wiedzy na temat organizacji działalności gospodarczej i procedur handlowych na rynkach zagranicznych;
  • organizacją stoisk promocyjnych i udziałem w wydarzeniach targowych: Agroprodmasz w Rosji, Kazagro w Kazachstanie, Belagro na Białorusi, Indagra w Rumunii;
  • organizacją misji gospodarczych;
  • działaniami informacyjno-promocyjnymi;
  • promocja programu „Go to Brand” oraz Marki Polskiej Gospodarki

Głównym celem projektu jest zwiększenie zasięgu eksportu narzędzi rolniczych Spółki na rynek Rosji, Białorusi, Rumunii oraz wzmocnienie działań eksportowych na terenie Kazachstanu.

Beneficjent: AGRO-WIKT Sp. z o.o.
Województwo: Łódzkie
Miasto: Opoczno

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2019 r.
Planowana data zakończenia projektu: 31.12.2020 r.

Wartość projektu: 814 850,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 814 850,00 PLN
Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 407 425,00 PLN