Zapytanie ofertowe nr Z2/1/3.2.1/2017

Nabycie linii technologicznych do produkcji nowych narzędzi rolniczych – linii do nagrzewania.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu POIR.03.02.01-10-0004/16-00 pn. “Wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonych narzędzi rolniczych poprzez wdrożenie wyników prac B + R w procesie ich produkcji” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 ‑ 2020, osi priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 “Badania na rynek”.

Zapytanie Ofertowe.pdf
Załącznik numer 1 – Formularz Ofertowy.pdf
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
Załącznik numer 3 – Oświadczenie wykonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiązania z Zamawiającym.pdf
Załącznik numer 4 – Specyfikacja techniczna.pdf