Zakres i ochrona przetwarzania danych osobowych w AGRO-WIKT Sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest AGRO-WIKT Sp. z o.o. , ul. Zakątna 4, 26-300 Opoczno, adres e-mail: biuro@agro-wikt.com.pl zwany dalej Administratorem. 2. Państwa dane osobowe w zakresie :

 • imienia i nazwiska
 • numeru identyfikacyjnego NIP/PESEL/REGON
 • adres siedziby, adres prowadzenia działalności, adres oddziałów, adres do korespondencji
 • adres e-mail
 • numer kontaktowy

(dalej: dane osobowe)
zostały pozyskane od Państwa na podstawie dotychczasowej współpracy (zawartej umowy, zamówień, ofert) oraz ze źródeł powszechnie dostępnych tj. za pośrednictwem stron internetowych, Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, GUS.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie uzasadnionych interesów AGRO-WIKT Sp. z o.o., czyli m.in. w celu:

 • niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 • badania poziomu satysfakcji Klientów i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług,
 • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
 • rozliczenia księgowego i podatkowego współpracy, w szczególności wystawiania faktur, na podstawie przepisów rachunkowych oraz podatkowych, przy czym możliwości przetwarzania danych osobowych w tym celu wynikają z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora w zakresie zapewnienia prawidłowości prowadzonej dokumentacji oraz realizacji przez Administratora obowiązków ustawowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji biznesowej, w tym także do celów marketingowych i mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z AGRO-WIKT Sp. z o.o. w celu realizacji Państwa zamówień art. 6 ust.1 lit. f RODO;
 • prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

4. Prawo do wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 2, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Okres przechowywania danych.
1. W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
2. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

6. Udostępnianie danych osobowych.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:
– naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi,
– naszym podwykonawcom (podmioty przetwarzające) np.: firmy księgowe, kancelarie prawnicze, banki, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmioty świadczące usługi informatyczne oraz audytu.

7. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.
1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3. Prawo do żądania od Administratora usunięcia danych,
4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażeniu własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione w puntach 1-9 można zrealizować przez kontakt z Administratorem, tj. AGRO-WIKT Sp. z o.o. , ul. Zakątna 4, 26-300 Opoczno, adres e-mail: biuro@agro-wikt.com.pl.

8. Informacja o dobrowolności podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:

 • świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform / faktur.
 • przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.