Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov v spoločnosti AGRO-WIKT Sp. z o. o

Na základe umenia. 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES ( Úradný vestník Európskej únie) . UE L 2016, č. 119) – ďalej: RODO – radi by sme Vás informovali, že:

1. Správca vašich osobných údajov je AGRO-WIKT Sp. z oo, ul. Zakątna 4, 26-300 Opoczno, e-mailová adresa: biuro@agro-wikt.com.pl, ďalej len správca. 2. Vaše osobné údaje týkajúce sa:

 • meno a priezvisko
 • identifikačné číslo NIP / PESEL / REGON
 • adresa sídla, obchodná adresa, adresa pobočky, adresa na korešpondenciu
 • e-mailovú adresu
 • číslo kontaktu

(ďalej len „osobné údaje“)
boli získané od Vás na základe predchádzajúcej spolupráce (uzatvorená zmluva, objednávky, ponuky) a zo široko dostupných zdrojov, tj prostredníctvom internetových stránok, Národného súdneho registra, Centrálnej registrácie a ekonomických informácií, GUS.

3. Vaše osobné údaje budú spracované v rozsahu potrebnom na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti AGRO-WIKT Sp. z o. o. aby:

 • potrebné na plnenie zmluvy, ktorej ste stranou, podľa čl. 6 sek. b RODO;
 • potrebné uzavrieť zmluvu na základe Vášho záujmu o ponuku na základe umenia. 6 sek. b RHODE.
 • testovanie úrovne spokojnosti zákazníkov a určovanie kvality služieb, ako aj úroveň spokojnosti zákazníkov s poskytovanými produktmi a službami,
 • prípadné vyšetrovanie alebo obhajobu proti nárokom
 • účtovná a daňová spolupráca, najmä vydávanie faktúr, na základe účtovných a daňových predpisov, možnosť spracúvania osobných údajov na tento účel vyplýva z oprávneného záujmu správcu pri zabezpečovaní správnosti evidencie a plnenia zákonných povinností správcom podľa čl. , 6 sek. b RHODE
 • Vaše osobné údaje budú spracované za účelom vedenia obchodnej komunikácie vrátane marketingových dôvodov a môžu byť sprístupnené subjektom spolupracujúcim s AGRO-WIKT Sp. z o. o. 6 sek. f RODO;
 • vykonávanie reklamačných konaní – podľa čl. 6 ods. 1 bod f) RODO.

4. Právo namietať.
Máte právo vzniesť námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov , na základe ktorých prestaneme spracúvať vaše údaje na účely uvedené v bode 2, okrem prípadu, ak preukážeme, že máme zákonné dôvody pre vaše údaje, ktoré majú prednosť pred vašimi záujmami, právami a slobôd, najmä v rámci nášho legitímneho záujmu, a keď sú potrebné údaje na stanovenie, uplatnenie alebo obhajobu nárokov.

5. Obdobie uchovávania údajov.
1. V prípade vašich údajov spracovaných na účel potrebný na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, by sme Vás radi informovali, že budú spracované na obdobie, v ktorom môžu vzniknúť nároky súvisiace so zmluvou vyplývajúcou z ustanovení Občianskeho zákonníka a / alebo daňového zákona; 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
2. Údaje spracúvané na účely priameho predaja našich produktov a služieb sa spracúvajú dovtedy, kým nenamietate proti ich spracovaniu na tento účel.

6. Poskytovanie osobných údajov.
Vaše osobné údaje sa môžu zdieľať s nasledujúcimi príjemcami:
– našich partnerov, s ktorými spolupracujeme kombináciou produktov alebo služieb,
– našich subdodávateľov (spracovateľské subjekty), napr .: účtovné firmy, právnické firmy, banky, spoločnosti poskytujúce poštové a kuriérske služby, subjekty poskytujúce IT služby a audit.

7. Práva osoby dotknutej osobnými údajmi.
1. Právo na prístup k obsahu vašich osobných údajov, t. J. Právo získať potvrdenie, že správca spracúva údaje a informácie týkajúce sa takéhoto spracovania,
2. Právo na opravu údajov, ak sú údaje spracúvané správcom nesprávne alebo neúplné,
3. Právo požiadať správcu o vymazanie údajov,
4. Právo požiadať správcu o obmedzenie spracovania údajov,
5. Právo na prenos údajov, t. J. Právo prijímať osobné údaje poskytnuté správcovi a zaslať ich inému správcovi,
6. Právo namietať proti spracovaniu údajov na základe odôvodneného záujmu správcu alebo spracovania na účely priameho marketingu,
7. Právo podať sťažnosť poľskému dozornému orgánu alebo dozornému orgánu iného členského štátu Európskej únie, ktorý je príslušný v mieste obvyklého pobytu alebo práce dotknutej osoby alebo v dôsledku miesta údajného porušenia PED, \ t
Právo kedykoľvek odvolať súhlas (bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odňatím), \ t
9. Právo na zásah človeka zo strany správcu, vyjadrenie vlastného postavenia a napadnutie rozhodnutia založeného na automatizovanom spracovaní údajov.
Práva uvedené v bodoch 1-9 môžu byť realizované kontaktovaním administrátora, t. J. AGRO-WIKT Sp. z oo, ul. Zakątna 4, 26-300 Opoczno, e-mailová adresa: biuro@agro-wikt.com.pl.

8. Informácie o dobrovoľnom predkladaní údajov.
Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné, ale je potrebné:

 • poskytovanie služieb na základe uzatvorených zmlúv a / alebo objednávok / objednávok / proform / faktúr.
 • príprava ponuky a uzatvorenie zmluvy o poskytovaní iných služieb administrátora.
EU flags

Kde kúpiť?

Kde kúpiť?